دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر

رشته مدیریت فوریه 03, 2016 No Comments

با عنوان : ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش:بیمه

عنوان :

ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران

 استاد راهنما:

دکتر شهرام گیلانی نیا

استاد مشاور:

دکتر حسین گنجی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان     صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه. 2

1-2) اظهار مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

1-4) اهداف پژوهش.. 5

1-4-1) اهداف اصلی پژوهش.. 5

1-4-2) اهداف فرعی پژوهش.. 5

1-5) چارچوب نظری 5

1-6) پرسش های پژوهش 6

1-6-1) پرسش های اصلی پژوهش 6

1-6-2) پرسش های فرعی پژوهش 7

1-7) فرضیه های پژوهش 7

1-7-1) فرضیه های اصلی پژوهش 7

1-7-2) فرضیه های فرعی پژوهش 7

1-8) تعاريف نظري و عملياتي متغير هاي تحقيق 8

1-8-1) سطح درآمد و بيمه عمر. 8

1-8-2) مقايسه بيمه عمر و ديگر روش هاي سرمايه گذاري 8

1-8-3 ) ترويج و شناساندن بيمه عمر در كنار حمايت هاي دولت 9

1-9) قلمرو پژوهش 11

1-9-1) قلمرو موضوعی.. 11

1-9-2) قلمرو مکانی.. 11

1-9-3) قلمرو زمانی.. 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول : مبانی نظری

2) مقدمه. 13

2-1-1) تعریف بیمه. 15

2-1-2) ریشه لغوی بیمه 19

2-1-3) انواع بیمه 20

2-1-4) مفهوم بیمه عمر. 20

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-5) تاریخچه بیمه عمر. 21

2-1-6) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان 23

2-1-7) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران 26

2-1-8) نگاهي به تاريخچه بيمه عمر در ايران. 27

2-1-9) عوامل موثر بر بيمه عمر 27

2-1-10) موانع پيش روي توسعه بيمه هاي عمر در ايران 28

2-1-10-1) عوامل اقتصادي : 28

2-1-10-2) عوامل ساختاري 28

2-1-10-3) عوامل اجتماعي 29

2-1-10-4) عوامل فرهنگي 29

2-1-11) جايگاه بيمه عمر در اقتصاد كشور 29

2-1-12) تحليل تاثير تورم و تقاضاي بيمه عمر 30

2-1-12-1) راهكارهاي متداول خنثي سازي اثر تورم در بيمه نامه هاي عمر: 30

2-1-13) تحليل تاثير بار تكفل و تقاضاي بيمه عمر 33

2-1-14) تحليل تاثير سطح درآمد و بيمه عمر 34

2-1-15) تحليلي بر تاثير ديگر روش هاي سرمايه گذاري و تقاضاي بيمه عمر 36

2-1-16) فعاليت هاي ترويجي بيمه عمر. 38

بخش دوم : پیشینه پژوهش

2-2-1) تحقیقات داخلی 41

2-2-2) تحقیقات خارجی.. 44

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه. 48

3-2) فرآيند اجراي تحقيق.. 48

3-3) روش تحقيق.. 49

3-4) جامعه ی آماری.. 49

3-5) حجم نمونه و برآورد آن. 50

3-6) روش گرد آوری اطلاعات… 50

3-7) ابزار اندازه گیری.. 51

3-7-1) پرسشنامه جهت اندازه گيري عوامل اقتصادي و اجتماعي (متغير مستقل) 51

3-7-2) پرسشنامه جهت اندازه گیری تمايل براي تقاضاي بيمه عمر (متغیر وابسته) 51

3-8 تعيين روايي پرسشنامه. 52

3-9) اعتبار و پايايي (اعتبار پذيري) پرسشنامه. 52

3-7 ) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه. 56

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 56

4-3) توصیف متغیرهای پژوهش 59

4-4) آزمون فرضیات پژوهش: 66

4-4-1) فرضیه های اصلی 66

4-4-2) فرضیه های فرعی 67

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 ) مقدمه. 71

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 71

5-3) نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش… 72

5-4) پيشنهادات مبتني بر نتیجه آزمون فرضيات پژوهش 74

5-5 ) پيشنهادات برای محققين آتي 75

5-6) محدوديتهاي تحقيق.. 75

منابع و ماخذ 77

ضمائم 81

چکیده

بيمه ي عمر به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري و همچنين، به مقصود غلبه بر مشكلات ناشي از مرگ سرپرست خانواده و پيري و كهولت می باشد. در بسياري از كشورها با بيمه هاي عمر، منبع مالي عظيمي دركل جامعه از حق بيمه هاي گرفته شده به دست مي آيد كه ميتوان براي توسعه ي خود صنعت بيمه و يا ديگر بخش ها و خدمات رساني بيشتر بهره گیری كرد . با وجود پيشرفت همه جانبه ي اين بيمه در كشورهاي توسعه يافته و حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، محصولات بيمه ي عمر كه نياز مبرم زندگي امروز می باشد، در سبد مصرفي خانواده هاي ايراني جايگاه مطمئني به دست نياورده می باشد.

پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بيمه ي عمر را بررسي ميكند و مطالعه اي ميداني می باشد كه جامعه ي آماري آن شهرستان رشت می باشد. در اين راستا، با در نظر داشتن جدول مورگان و نمونه گیری داده هاي پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوري و از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها بهره گیری گرديد . يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه فرضيه ها تاييد گردید به اين معني كه عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نيز تاييد گرديد.

واژه هاي كليدي : عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی ، بیمه عمر

1-1) مقدمه

امروزه بيمه به عنوان یكي از مظاهر پيشرفت به شمار مي رود و در بسياري از كشورهاي دنيا در زندگي افراد تاثير گذار می باشد . مردم از بيمه ي عمر به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري ، غلبه بر مشكلات ناشي از مرگ سرپرست خانواده ، پيري و كهولت سود مي برند لذا سهمي قابل توجه از درآمد خود را به آن اختصاص مي دهند . حجم گسترده ي سرمانه ي شركت هاي بيمه به وي‍‍ژ ه شركت هاي بيمه ي عمر در جهان، اين شركت ها را كه از اجزاي بارازهاي مالي جهاني هستند ، به انجام فعاليت هاي بازرگاني و اقتصادي واداشته می باشد . اين شركت ها بخشي از سود به دست آمده را به بيمه گذاران داده و نيزريال براي افزايش تقاضا و بازاريابي و عرضه ي محصولات بهتر به صورت گسترده اي فعاليت مي كنند.

مانند روشهايي كه بشر هوشمند براي رويارويي با خطرها و تامين شرايط اقتصادي – اجتماعي و رواني خود فراهم آورده پديده « بيمه » می باشد ؛ زيرا بيمه ، ابزاري می باشد كه علاوه براي جبران زيان هاي اقتصادي ناشي از حوادث ، تامين آينده ، ارتقاي سطح زندگي افراد و ايجاد بستري مطمئن براي رشد و توسعه اقتصادي موجب آرامش خاطر اعضاي جامعه مي گردد كه اين موضوع به نوبه خود ، موجب پويایي حيات اجتماعي ، رشد و شكوفايي استعدادها و افزايش كارايي و بهره وري در جامعه مي گردد خانواده ، هنگامي كه منبع اصلي در آمدش در اثر خطراتي از قبيل مرگ زودرس ، از كارافتادگي ، بيكاري و يا فرا رسيدن ايام پيري و بازنشستگي از بين مي رود ؛ در صورتي كه منابع ديگري براي جايگزيني نداشته باشد دروضع بسيار بدي قرار مي گيرد در چنين شرايطي با مكانيسم بيمه هاي زندگي مي توان با چنين پيامدهاي سوئي مقابله كرد .

در دو دهة گذشته ، حدود 60 در صد از حق بيمه هاي جمع آوري شده در صنعت بيمة جهان به بيمة عمر اختصاص داشته می باشد درحالي كه در كشور ايران با گذشت سال ها از آغاز فعاليت ، رشد چنداني در اين صنعت نظاره نشده می باشد و سهم بيمة عمر در اقتصاد ايران حدود 6 در صد كل حق بيمه ها در صنعت بيمه می باشد ( سیگما[1]، 2008 ) .

صنعت بيمه با فرض ريسك گريز بودن افراد توسعه پيدا كرد . پس چرا بيشتر مردم خود را در برابر حوادث بيمه نمي كنند ؟ شايد جواب اين باشد كه اين افراد احتمال وقوع حوادث را براي خود كم مي دانند و عقیده دارند كه هیچگاه دچار حادثه نمي شوند ( چاو[2] ،2000 ) .

1-2) بيان مسئله

بشر‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمين هاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ می باشد‌. باتوجه‌ به‌ همين‌ نياز بوده‌ كه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ با ارائه‌ طرح هاي‌ متفاوت‌ و ابتكاري‌ متناسب‌ با نيازهاي‌جوامع‌ انساني‌ درپي‌ تأمين‌ و تسهيل‌ اين‌ غريزه‌ ثبات‌ مالي‌ و اقتصادي‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شيرازه‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفي‌ و يا حادثه‌ ديده‌ بتوانند از مزاياي‌ اين‌ تأمين‌ اقتصادي‌بهره‌مند شوند. نيازهاي‌ خانواده‌ در اغلب‌ جوامع‌ بشري‌ با هر درجه‌اي‌ از پيشرفت‌ و تكامل‌ را مي‌توان‌ به‌ توضیح‌ زيرطبقه‌بندي‌ كرد:                        
تأمين‌ درآمدي‌ معين‌ و مشخص‌ براي ‌افراد يك‌ خانواده‌ پس‌ از فوت‌ نان‌آور خانواده‌                            
تأمين‌ درآمدي‌ معين‌ و مشخص‌ براي‌ ايام‌ از كارافتادگي‌، پيري‌ و بازنشستگي‌.                                   
بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ (عمر، حادثه‌، درماني‌) يكي‌ از شاخص هاي‌ شناخته‌ شده‌ براي‌ سنجش‌ ميزان‌ تأمين‌ و رفاه‌ مردم‌ كشورهاست‌ و كشورهايي‌ كه‌ افراد آن‌ به‌ فراخور نياز خود از اين‌ تأمين‌ برخوردارند، با اطمينان‌ و اعتماد بيشتري‌در برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ و گسترش‌ جامعه‌ خويش‌ مشاركت‌ مي‌نمايند.                
بيمه‌هاي‌ عمر در مراحل‌ بدوي‌ خود برپايه‌ اصول‌ علمي‌ و فني‌ در ارتباط‌ با جدول هاي‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ انتخاب ‌مخاطرات‌ پايه‌گذاري‌ نشده‌ بود و در واقع‌ پيدايش‌ جدول‌ مرگ‌ و مير نقطه‌ عطفي‌ در تاريخچه‌ بيمه‌ عمر محسوب‌ مي‌گردد و به‌ همين‌ دليل‌ امروزه‌ بيمه‌گران‌ در زمان‌ گزينش‌ بيمه‌گذاران‌ عوامل‌ زير را براي‌ قبول‌ يا رد يك‌ پيشنهاد وتعيين‌ حق‌ بيمه‌ مناسب‌ وضعيت‌ سني‌ و سلامت‌ بيمه‌گذار در نظر مي‌گيرند.

بيمه عمر با در نظر داشتن ويژگي هاي خاص آن مي تواند در فعال کردن بازار سرمايه تأثیر اساسي ايفاء نمايد . ذخایر رياضي تجميع شده در شرکتهاي بيمه عمر مي توانند باعث فعاليتهاي اقتصادي سودآور گردند . از آنجا که در بيمه عمر معمولاً فاصله زماني قابل توجهي بين زمان دريافت حق بيمه توسط شرکتهاي بيمه عمر و زمان پرداخت خسارت هست، ذخایر رياضي قابل ملاحظه اي در ارتباط با هر قرارداد تشکيل مي‎گردد که شرکت بيمه با بهره گیری بهينه از آنها مي تواند بازار سرمايه را فعال نموده و تأثیر جديدتري در فعاليتهاي سرمايه گذاري داشته باشد که به نوبه خود باعث افزايش اشتغال و رشد اقتصادي می باشد . تأثير رشد بيمه‎هاي عمر در اقتصاد به حدي می باشد که بسياري از تحقيقات کاربردي به يک ارتباط يک به يک بين آن و توسعه و رشد اقتصادي با ضرايب معناداري بالا دست يافته اند.‍(مهدوی، 1388)

با وجود كار هاي بسيار با اهميت انجام گرفته اين صنعت در كشور ما مانند اكثر كشور هاي در حال توسعه ناشناخته باقي مانده و تأثیر آن در اقتصاد كشور و زندگي خانواده ها ناچيز مي باشد با مقايسه ی آمار مربوط به ميزان حق بيمه هاي عمر در كشور هاي مختلف جهان با ايران ، به نهايت عقب ماندگي آن در كشور پي خواهيم برد . اين امر در مورد اكثر كشور هاي در حال توسعه صدق مي كند . كميته امور نامرئي و مالي مربوط به تجارت در هشتمين جلسه خود در دسامبر 1982 ، با صدور قطعنامه اي درمورد « بيمه عمر در كشور هاي در حال توسعه » از دفتر « كنفرانس سازمان ملل درمورد رشد و تجارت » (UNCTAD) خواسته می باشد تا تحقيقاتي را در ارتباط با جنبه هاي مختلف مالي موضوع انجام دهد و همچنين اقداماتي را كه كشورهاي در حال توسع عضو يونكتاد بايد در قالب رقابت بودن بيمه عمر در مقايسه با ساير سپرده ها انجام دهند توصيه نموده می باشد (کریم آبادی، 1366)

يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي صنعت بيمه در دنيا ، سهم فعاليت هاي بيمه هاي عمر از بازار بيمه می باشد . سهم بيمه عمر در بازار بيمه در ايران ، به دليل سطح بالاي تورم ، پايين بودن درآمد سرانه و فعاليت كم موسسات ، در سال هاي گذشته هيچ گاه حدود 10% نبوده می باشد . حركت صنعت بيمه بر اساس اين طریقه ، سهمي حدود 10 % از كل حق بيمه هاي بازار را تا سال 1392 رقم خواهد زد و با فرضي خوشبينانه تا سال 1404 به حدود 155 خواهد رسيد .( بيمه مركزي ج.ا.ا 1388).

1-3 ) اهميت و ضرورت

يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي صنعت بيمه در دنيا سهم فعاليت هاي بيمه هاي عمر از بازار بيمه می باشد سهم بيمه عمر از بازار بيمه در ايران به دليل سطح بالاي تورم پايين بودن در آمد سرانه و فعاليت كم موسسات در سال هاي گذشته هيچ گاه حدود 10% نبوده می باشد حركت صنعت بيمه براساس اين طریقه ، سهمي حدود 10% از كل حق بميه هاي بازار را تا سال 1392 رقم خواهد زد و با فرضي خوشبينانه تا سال 1404 به حدود 15% افزايش خواهد يافت .

سرانه حق بيمه عمر در ايران با سطح جهاني اختلاف چشم گيري دارد ، به گونه اي كه سطح جهاني آن در سال 2000 معادل 1/ 252 دلار و در ايران تنها 2/1 دلار بوده می باشد به اين معنا كه درآن سال ، حق بيمه سرانه در دنيا حدود 211 برابر كشور ايران بود در سال 2008 ، اگر چه سرانه حق بيمه عمر در ايران نسبت به سال 2000 رشد 158% را تجربه كرد و به رقم 1/ 3 دلار رسيد اما در مقايسه با وضعيت جهاني بسيار اندك بود ، زيرا در آن سال نيز سرانه حق بيمه عمر در دنيا حدود 120 برابر ايران بود. در تحليل وضعيت بيمه عمر نسبت به كل اقتصاد ، ضريب نفوذ بيمه عمر ، معياري شناخته شده می باشد اين شاخص در سطح جهان در سال 2000 حدود 49 برابر ايران بوده می باشد كه اين نسبت در سال 2008 ، به 59 برابر رسيده می باشد. ضريب نفوذ اندك براي بيمه عمر در ايران ( 07/0 در سال 2008 ) حركت بسيار كند اين رشته بيمه اي را در مقايسه با كل اقتصاد كشور نشان مي دهد . بنابراين ، ضروري می باشد تا در زمينه علت عدم استقبال از بيمه عمر از سوي افراد و عوامل موثر بر تقاضاي بيمه عمر بررسي هاي لازم صورت گيرد . با در نظر داشتن وجود ظرفيت ها و قابليت هاي گسترده دركشور عرضه گسترده بيمه هاي عمر به مقصود ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعي با موانع بسياري روبرو می باشد.

1-4) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلي

1- سنجش عوامل اجتماعي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

1-4-2) اهداف فرعي

 • سنجش ميزان تاثيرسطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر
 • سنجش ميزان تاثير عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر
 • ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر اثر گذار می باشد

1-5) چهارچوب نظری پژوهش

چهارچوب نظری مدل مفهومی می باشد از چگونگی تئوری پردازی در مورد روابط بین چند عامل که به عنوان عوامل موثر بر مسئله تعریف شده اند.

این تئوری به صورت منطقی بر اساس پژوهش های قبلی تدوین می گردد.گردآوری داده های منطقی از طریق پزوهش های منتشره در تدوین مبنایی عملی برای مطالعه مساله پژوهشی، امری محوری و اساسی می باشد.(دانایی فر و دیگران ،1389)

برای پاسخ به ضعف کنونی تحقیقات جاری این مقاله کوشش دارد تا در قالب یک ارزیابی کمّی به بررسي تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ايران مي پردازد برای پاسخ به ضعف کنونی تحقیقات جاری این مقاله کوشش دارد تا در قالب یک ارزیابی کمّی ارتباط میان عوامل موثر بر بيمه عمر از دو جنبه ي اقتصادي و اجتماعي را با ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر را بررسي نمايد در اين مسير با در نظر داشتن مقاله «رشنوادي و ديگران» مولفه هاي عوامل اجتماعي را به توضیح زير معرفي مي كند:

 • عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت دولت
 • ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان(مهدوی،1388)

و مهمترين مولفه هاي عوامل اقتصادي با در نظر داشتن مقاله دكتر غدیر مهدوي – ھیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده بیمه اکو :

 • تورم
 • بيکاري و فقر
 • سطح پايين درآمد
 • بار تکفل بالا : بين بار تکفل و ميزان تقاضا براي بيمه ي زندگي نيز در شرايط عادي ارتباط مستقيم هست، در صورتي که اين ارتباط در مورد ايران بر عکس مي باشد . در کشورهاي توسعه يافته با افزايش تعداد افراد تحت تکفل، سرپرست خانواده ضرورت بيشتري براي خريد بيمه احساس ميکند تا آينده افراد خانواده ر ا از خطر بي سرپرست شدن و پيامدهاي ديگر مصون بدارد . اما در ايران به دليل عدم شناخت کافي از بيمه عمر و اينکه در نتيجه ي افزايش تعداد افراد تحت تکفل تأمين نيازهاي تمام افراد خانواده دشوارتر شده، ضرورت زيادي براي خريد بيمه عمر احساس نميشود . با افزايش تعداد فرزندان سرپرست خانواده بيشتر به فکر تأمين نيازهاي مصرفي و ضروري روزمره آنها بوده و بيمه ي عمر براي آنها به عنوان يک کالاي لوکس مي گردد .
 • قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري(رشنوادی ،1387)
عدم فرهنگ سازي درجامعه

مدل مفهومي كه با توجه با موارد فوق بدست آمده می باشد :

عوامل اجتماعي
عوامل اقتصادي
ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر
سطح پايين درآمد
قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري
ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

شکل 1 –1 ) مدل تحلیلی تحقيق – تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مهدوی، رشنوادی و همکاران)

1-6) پرسش های پژوهش

1-6-1) پرسش های اصلی

1- آیا عوامل اجتماعی بر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر تأثیر دارد؟

2- آیا عوامل اقتصادی بر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر تأثیر دارد؟

1-6-2) پرسش های فرعی

1- آیا سطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار می باشد؟

2- آیا قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار می باشد؟

3- آیا عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به بيمه‎هاي عمر اثر گذار می باشد؟

4- آیا ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار می باشد؟

1-7) فرضیه های پژوهش

1-7-1) فرضیه های اصلی

1- مطالعه تاثیر عوامل اجتماعي بر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

2-مطالعه تاثیر عوامل اقتصادي بر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

1-7-2) فرضيات فرعي

 • سطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار می باشد
 • قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار می باشد
 • عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار می باشد
 • ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار اس

1-8 ) تعاريف نظري و عملياتي متغير هاي تحقيق

عوامل اقتصادي

1-8-1) سطح درآمد و بيمه عمر

سطح درآمد : سطح در آمد افراد یک جامعه موجبات دسترسی از زندگی را زیرا 1-سطح معیشتی یا (بخور و نمیر ) 2- سطح برخورداری از حداقل زندگی  3- رفاه 4- سطح برخورداری از رفاه و تجمل را فراهم می سازد .(باقر ساروخانی و محسن تبریزی 1380).

بررسي لين و گريس 1 در مورد تقاضاي بيمه عمر نشان مي دهد ، تقاضاي بيمه عمر به شدت با آسيب پذيري مالي در ارتباط می باشد و كشش تقاضاي بيمه هاي عمر با افزايش سن ، كاهش مي يابد .

كاپفر2 در پژوهشش ، احتمال خريد بميه عمر از سوي افراد بيكار ، زنان خانه دار ، افراد در حال آموزش و آنهايي كه در آمد پايين تري دارند را كمتر يافته می باشد .

عزيززاده نيازي ( 1378) در بررسي خود نشان داد كه متغير با سوادي و در آمد سرانه اثر مثبت و معنا داري بر تقاضاي بيمه عمر دارند .

1-8-2) مقايسه بيمه عمر و ديگر روش هاي سرمايه گذاري

سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت می باشد از هر گونه فدا كردن ارزشی در حال حاضر ( كه معمولاً مشخص می باشد ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( كه معمولاً اندازه یا كیفیت آن نامعلوم می باشد ) . به تعبیری سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می كند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی كه مورد نظرش می باشد بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .

▪ سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می كنند :                    

     ۱) براساس موضوع سرمایه گذاری :                                      
سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می‎گردد . سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری می باشد كه فرد با فدا كردن ارزشی در زمان حاضر ، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری ، دارایی واقعی می باشد. خرید ملك یا آپارتمان ، نمونه ای از این سرمایه گذاری می باشد . در سرمایه گذاری مالی ، فرد در ازای فدا كردن ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی كه نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد می باشد بدست می آورد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشاركت ، كه فرد در ازای پرداخت پول ، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شكل سود می گردد ، سرمایه گذاری مالی به شمار می رود.                                          
۲) براساس زمان یا مدت سرمایه گذاری :                                  
بر حسب زمان ، سرمایه گذاری را می توان به كوتاه مدت یا حداكثر تا یكسال و بلند مدت یا بیش از یك سال تقسیم كرد.                                      
۳) برحسب خطر یا ریسك سرمایه گذاری :                                                
از آنجا كه منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسك مواجه اند. بر اساس اینكه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسك ) چقدر باشد ، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یكدیگر متمایز ساخت :

سرمایه گذاری با ریسك متناسب ،                                                  
سرمایه گذاری با ریسك نسبی بیشتر ( سفته بازی ) ،                                            
سرمایه گذاری پر خطر یا ریسكی ( قمار ) .                                    
سرمایه گذاری متناسب یا به گونه اختصار سرمایه گذاری ، نوعی سرمایه گذاری می باشد كه ریسك آن متناسب با بازده ای می باشد كه از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسك نسبتاً بیشتر یا سفته بازی، نوعی سرمایه گذاری می باشد كه در آن سرمایه گذار برای كسب بازده ، ریسك بیشتری تقبل می كند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسكی یا قمار ، نوعی سرمایه گذاری می باشد كه در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار كم ، ریسك بسیار زیادی متحمل می گردد .(کارگزار،1385)

تعداد صفحه :97

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

92